اجرای بخش الکتریکال و سیستم کنترل خط انتقال آب خلیج فارس به صنایع جنوب شرق کشور (شاخص)- قطعه اول

  • کارفرما اصلی: شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس
  • کارفرما: شرکت فکورصنعت تهران
  • محل اجرا: بندرعباس تا سیرجان
  • ظرفیت: 110 میلیون متر مکعب در سال
  • مدت قرارداد: 48 ماه
  • وضعیت پروژه : در دست اجرا
  • نوع قرارداد: EC

© Copyright 2019 - Farzan Fanandish Farda