تعویض الکتروموتورهای ۵ MW-6.6KV نیروگاه سنندج

  • کارفرما: شرکت مپنا
  • محل اجرا: ایران – سنندج
  • ظرفیت : ۶ دستگاه ۵MW/6.6KV
  • مدت قرارداد: ۱ ماه
  • وضعیت پروژه : تحویل قطعی
  • نوع قرارداد: EP

© Copyright 2019 - Farzan Fanandish Farda