راه اندازی سیستم کنترل مرکزی، مجموعه ترانس ها و رکتیفایرهای فاز ۲ پالایشگاه مس خاتون آباد

  • کارفرما: شرکت فکورصنعت تهران
  • محل اجرا: ایران، کرمان، خاتون آباد
  • ظرفیت: ۱۰۰ هزار تن مس کاتد در سال (فاز۲)
  • مدت قرارداد: ۱۲ ماه
  • وضعیت پروژه : در حال اجرا
  • نوع قرارداد: E
© Copyright 2019 - Farzan Fanandish Farda