سیستم کنترل و مانیتورینگ خط گندله سازی سه چاهون

  • کارفرما اصلی: سنگ آهن مركزی ايران
  • کارفرما: شرکت فكورصنعت تهران
  • محل اجرا: ایران – یزد – بافق
  • ظرفیت : 5 میلیون تن در سال
  • مدت قرارداد:18 ماه
  • وضعیت پروژه : در حال اجرا
  • نوع قرارداد: E

Copyright © 2022 - Farzan Fanandish Farda