سیستم کنترل و مانیتورینگ خط گندله سازی سه چاهون

  • کارفرما اصلی: سنگ آهن مرکزی ایران
  • کارفرما: شرکت فکورصنعت تهران
  • محل اجرا: ایران – یزد – بافق
  • ظرفیت : ۵ میلیون تن در سال
  • مدت قرارداد:۱۸ ماه
  • وضعیت پروژه : در حال اجرا
  • نوع قرارداد: E

© Copyright 2019 - Farzan Fanandish Farda