سیستم کنترل و مانیتورینگ کارخانه کنسانتره سنگ آهن شرکت معدنی سنگان

  • کارفرما اصلی: شرکت توسعه ملی
  • کارفرما: شرکت فکورصنعت تهران
  • محل اجرا: ایران – خراسان رضوی – سنگان
  • ظرفیت : 2.5 میلیون تن در سال
  • مدت قرارداد:18 ماه
  • وضعیت پروژه : تحویل قطعی
  • نوع قرارداد: E

© Copyright 2019 - Farzan Fanandish Farda