آنچه ما را از دیگران متمایز می‌کند دانش فنی پشتوانه تجربه حُسن سابقه ماست