اجرای بخش الکتریکال و سیستم کنترل خط انتقال آب خلیج فارس به صنایع جنوب شرق كشور (شاخص)- قطعه اول

  • کارفرما اصلی: شركت تامین و انتقال آب خلیج فارس
  • کارفرما: شرکت فكورصنعت تهران
  • محل اجرا: بندرعباس تا سیرجان
  • ظرفیت: 110 میلیون متر مكعب در سال
  • مدت قرارداد: 48 ماه
  • وضعیت پروژه : در دست اجرا
  • نوع قرارداد: EC

Copyright © 2022 - Farzan Fanandish Farda