تعویض الکتروموتورهای 5 MW-6.6KV نیروگاه سنندج

  • کارفرما: شرکت مپنا
  • محل اجرا: ایران – سنندج
  • ظرفیت : 6 دستگاه 5MW/6.6KV
  • مدت قرارداد: 1 ماه
  • وضعیت پروژه : تحویل قطعی
  • نوع قرارداد: EP

Copyright © 2022 - Farzan Fanandish Farda