راه اندازی سیستم کنترل مرکزی، مجموعه ترانس ها و رکتیفایرهای فاز 2 پالایشگاه مس خاتون آباد

  • کارفرما: شرکت فکورصنعت تهران
  • محل اجرا: ایران، کرمان، خاتون آباد
  • ظرفیت: 100 هزار تن مس کاتد در سال (فاز2)
  • مدت قرارداد: 12 ماه
  • وضعیت پروژه : در حال اجرا
  • نوع قرارداد: E
Copyright © 2022 - Farzan Fanandish Farda