راه اندازی و مانتورینگ و نگهداری خط انتقال سنگ آهن سنگان

  • کارفرما اصلی: شركت توسعه ملی
  • کارفرما: شرکت آویژه صنعت
  • محل اجرا: ایران – خراسان رضوی – سنگان
  • وضعیت پروژه : در دست اجرا

Copyright © 2022 - Farzan Fanandish Farda