سیستم کنترل و مانیتورینگ كارخانه گندله سازی شرکت معدنی سنگان

  • کارفرما اصلی: شركت توسعه ملی
  • کارفرما: شرکت فكورصنعت تهران
  • محل اجرا: ایران – خراسان رضوی – سنگان
  • ظرفیت : 2.5 میلیون تن در سال
  • مدت قرارداد:18 ماه
  • وضعیت پروژه : در حال اجرا
  • نوع قرارداد: E

Copyright © 2022 - Farzan Fanandish Farda